Historia

Decyzją Rybnickiego Gwarectwa Węglowego, w 1908 roku na terenie kopalni „Emma” w Radlinie, została zbudowana i uruchomiona Elektrownia, która zapewniała dostawy energii elektrycznej dla rozbudowujących się kopalń, dla mieszkańców Radlina i okolicznych miejscowości.

Zaplanowano budowę 20 kotłów rusztowych, wodnorurkowych opalanych węglem, w których wytworzona para wodna miała być wykorzystywana do napędu turbogeneratorów. Pełną moc kotłownia uzyskała w 1921 r.

Pierwszy turbogenerator firmy AEG o mocy 0,5 MW i napięciu 500 V został oddany do użytkowania w dniu 1.11.1908 r. Drugi turbogenerator AEG o mocy 0,5 MW uruchomiono 19.06.1909 r. Jako trzeci uruchomiono turbogenerator firmy AEG o mocy 3,2 MW i napięciu 5 kV w dniu 25.07.1911 r., a turbogenerator nr 4 firmy AEG o mocy 4,5 MW został uruchomiony w dniu 1.07.1913 r.

Posiadając cztery turbogeneratory – Elektrownia dysponowała mocą 8,7 MW i stała się zakładem energetycznym okręgowo – rejonowym pokrywając zapotrzebowanie w energię kopalń „Emma” i „Rymer”, miast Rybnika i Raciborza, a także okolicznych miejscowości.

W 1913 r. zbudowano nową rozdzielnię 20 kV, niezbędną dla zasilania miejscowości ówczesnych powiatów: rybnickiego i raciborskiego. Okazały budynek tej rozdzielni istnieje do dnia dzisiejszego, a rozdzielnia również obecnie dobrze spełnia swoje funkcje.

Dalszy wzrost zapotrzebowania energetycznego spowodował uruchomienie w 1917 r. kolejnego turbogeneratora nr 5 o mocy 5,6 MW, dzięki któremu moc Elektrowni wyniosła już 14,3 MW.

W latach 1928 - 1930 przeprowadzono modernizacje 6 najstarszych kotłów. Poprzez powiększenie ich komór spalania, uzyskano zwiększenie produkcji pary wodnej.

Wskutek intensywnej eksploatacji nastąpiło naturalne zużycie turbogeneratora nr 1 AEG o mocy 0,5 MW. Ten zespół prądotwórczy z uwagi na walory muzealne i dydaktyczne – został przekazany w 1928 r. Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie jako eksponat naukowy. W 1934 r. na skutek awarii został uszkodzony turbogenerator nr 5 o mocy 5,6 MW i z uwagi na nieopłacalność naprawy został wyzłomowany. Krótko przed wybuchem II wojny światowej został zakupiony nowy turbogenerator firmy AEG o mocy 15 MW, jednak montaż i uruchomienie zrealizowano dopiero w 1941 r.

W czasie II wojny światowej niemieckie kierownictwo Elektrowni podjęło działania modernizacyjne i inwestycyjne, zmierzające do uzyskania większej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Już w 1940 r. rozpoczęto budowę obiektu nowej kotłowni. Do końca wojny wybudowany został budynek kotłowni, 80 metrowy komin dla pięciu kotłów, budynek młynowni oraz dwie chłodnie kominowe o wydajności 4500 m3/h każda. Zmontowane zostały konstrukcje czterech kotłów. W młynowni zmontowano suszarki węgla i młyny kulowe.

W 1946 roku ówczesna kopalnia „Emma”, a od 1949 roku „Marcel” wraz z  Elektrownią przeszła na własność Skarbu Państwa.

W 1956 r. nastąpił montaż i oddanie do eksploatacji nowej jednostki prądotwórczej CKD o mocy 22 MW, dostawcą tego turbogeneratora była wytwórnia turbin w czeskiej Pradze. W tym też roku Elektrownia osiągnęła największą zainstalowaną moc w swojej historii, bo wynoszącą 44,7 MW.

Całe zadanie inwestycyjne obejmowało szereg urządzeń pomocniczych, między innymi: budowę trzeciej chłodni kominowej, układu nawęglania, wywrotnic wagonowych, układu odpylania oraz centralną nastawnię elektryczną.

Dla rozdysponowania zwiększonej mocy energetycznej zostały zbudowane połączenia sieciowe z ogólnopolskim systemem przesyłowym energii elektrycznej. To zadanie było możliwe do wykonania poprzez modernizację rozdzielni 20 kV i rozbudowę linii 60 kV „Marcel” - Racibórz. Wykonano też rozdzielnię dla potrzeb własnych 6 kV, 0,5 kV i 0,4 kV oraz rozdzielnię prądu stałego 110 V wraz z akumulatorownią i nastawnią.

Moc energetyczna zmodernizowanej Elektrowni w 1966 r. wyniosła 37 MW. Głównymi odbiorcami energii byli: Koksownia „Radlin”, kopalnie „Marcel”, „1 Maja”, „Rymer”, „Ignacy”, „Jankowice”.

W 1974 r. została zmieniona nazwa „Elektrownia” na nazwę „Elektrociepłownia Marcel”

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte były okresem rozwoju budownictwa mieszkaniowego  w Radlinie.

Dla zaopatrzenia w ciepło osiedli radlińskich zbudowano dwie podstawowe magistrale cieplne: dwa ciepłociągi o średnicy 300 mm tzw. magistrala „Biertułtowy” oraz dwa ciepłociągi o średnicy 250 mm tzw. magistrala „Wieczorek”. Do „Domu Sportu” poprowadzono odrębny ciepłociąg o średnicy 80 mn zapewniający dostawy ciepła przez cały rok.

Dla usprawnienia przesyłu energii i lepszą współpracę z państwową siecią energetyczną, w roku 1990 uruchomiono nową stację rozdzielczą 110/6 Marcel T3 wraz z transformatorem 110/6/6 kV 32 MVA
i rozdzielnią 6 kV RG- 4.

1.10.1998 r. swą działalność rozpoczęła „Elektrociepłownia Marcel” Spółka z o.o. w wyniku starań załogi, związków zawodowych i grupy inicjatywnej  została wyodrębniona z KWK „Marcel” spółka prawa handlowego. W listopadzie 1998 r. „Elektrociepłownia Marcel” Sp. z o.o. uzyskała koncesję na okres 10 lat na prowadzenie następującej działalności:

-  wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
-  dystrybucję i przesył energii elektrycznej i cieplnej
-  obrót energią elektryczną i cieplną.

Od 01.06.1999 r. do 30.11.2008 r. na podstawie umowy dzierżawy Ciepłownia „Marklowice” była przekazana „Elektrociepłowni Marcel” Sp. z o. o. w dzierżawę.

 

Kalendarium:

01.11.1908 r.    - uruchomienie Elektrowni przy kopalni „Emma” z pierwszym generatorem firmy AEG o mocy 0,5 MW

1909 - 1913 r.   - uruchomienie turbogeneratorów nr 2, 3 i 4 firmy AEG

1913 r.             - uruchomienie rozdzielni 20 kV, moc łączna elektrowni wynosi 8,7 MW

29.01.1917 r.    - uruchomienie turbogeneratora nr 5 firmy AEG o mocy 5,6 MW.

07.08.1934 r.    - awaria i zezłomowanie turbogeneratora nr 5 o mocy 5,6 MW

22.07.1941 r.    - uruchomienie turbogeneratora AEG 15 MW z obniżoną mocą do 8 MW – ciśnienie pary 1,2 MPa                                  zamiast 3,2 MPa. Moc zainstalowana elektrowni wynosi 19,2 MW

1941 - 1943 r.   - budowa chłodni kominowych nr 1 i 2 firmy „DEMAG”

1946 r.             - przejęcie przez państwo KWK „Emma” wraz z Elektrownią

1949 r.             - zmiana nazwy KWK „Emma” na KWK „Marcel”

1950 - 1957 r.   - c.d. rozbudowy Elektrowni kopalni „Marcel”:

- dokończenie budowy nowej kotłowni – 4 kotły parowe VKW
- dokończenie budowy centralnej młynowni – 4 młyny i 2 suszarki węgla
- budowa wodozmiękczalni, stacji ciepłowniczej
- budowa rozdzielni 60/6/5/0,5 kV z nastawnią elektryczną
- budowa chłodni kominowej nr 3
- budowa rurociągu gazu koksowniczego od koksowni do nowej
  kotłowni o średnicy 500 mm

1956 r.             - uruchomienie turbogeneratora firmy CKD o mocy 22 MW, moc elektrowni wynosi 44,7 MW.

1958 r.             - wycofanie z eksploatacji turbogeneratora firmy AEG o mocy 3,2 MW

1966 r.             - wyzłomowanie turbogeneratora firmy AEG o mocy 4,5 MW. Moc elektrowni 37MW.

1970 r.             - rozpoczęcie procesu uciepłownienia przez elektrownię obiektów komunalnych miasta Radlin

1974 r.             - Elektrownia kopalni „Marcel” decyzją RZPW zmienia nazwę na Elektrociepłownię

1975 r.             - uruchomienie nowej stacji ciepłowniczej W2 dla celów grzewczych miasta Radlin

1977 r.             - uruchomiono sprężarki CKD nr. 1 i 2

1979 - 1982 r.   - montaż i uruchomienie elektrofiltrów do odpylania spalin kotłów parowych VKW

1990 r.             - uruchomienie nowo wybudowanej stacji rozdzielczej 110/6 kV Marcel T3 z transformatorem                                       110/6/6 kV 32 MVA i rozdzielni 6 kV RG-4

1994 r.             - przystosowano kotły nr. 3 i 4 do spalania gazu nadmiarowego z  Koksowni „Radlin”

7-10.1995 r.     - częściowy montaż turbogeneratora firmy CKD typ PR-10 – inwestycji nie dokończono z powodu braku                         środków finansowych

1996 r.             - uruchomienie nowej stacji ciepłowniczej W3 o wydajności 12 Gcal/h dla ogrzewania Zakładu                                       Przeróbczego kopalni „Marcel”

1998 r.             - uruchomienie stacji rozdzielczej 110 kV T1 wraz z transformatorem 110/6 kV 16 MVA i linią 110 kV                           GPZ Radlin - Marcel

01.10.1998 r.    - Elektrociepłownia Kopalni „Marcel” wskutek restrukturyzacji górnictwa staje się samodzielną firmą                               pod nazwą „Elektrociepłownia Marcel” Spółka z o.o.

01.06.1999 r.    - „EC Marcel” przejmuje od KWK „Marcel” na podstawie umowy dzierżawy Ciepłownię Marklowice

1999 r.             - uruchomienie nowej Stacji Uzdatniania Wody – likwidacja starej wodozmiękczalni

03.2005 r.        - uruchomienie pełnego zakresu systemu ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych i                                     pyłowych z komina kotłowni EC

01.2006 r.        - uruchomienie sprężarek śrubowych DSD 281 i DSD 281FSC firmy KAESER KOMPRESSOREN dla                             potrzeb EC i Koksowni Radlin

8.2008 r.          -  zakończenie budowy i uruchomienie nowej chłodni wentylatorowej

 

Masz pytania? Zadzwoń
(32) 729-28-72
EC Marcel Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
44-310 Radlin
Plany taryfowe
Energia elektryczna Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Dystrybucja energii Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
Ciepło Aktualne taryfy do pobrania w formie plików PDF
© 2012 EC Marcel Sp. z o.o.
www.ecmarcel.pl
Projekt i realizacja